Αντίθετη η Νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ στο οργανόγραμμα του ΕΦΚΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ Κέρκυρας εκφράζει την διαμαρτυρία και την αντίθεσή του στη διαφαινόμενη υλοποίηση του σχεδίου οργανωτικής δομής του ΕΦΚΑ,

18
Ιουλίου / 2017

με το οποίο η Κέρκυρα υπάγεται στο Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) Ηπείρου και τα άλλα Ιόνια Νησιά του Ιονίου στο ΠΕΚΑ Δ. Ελλάδος.
Η ανακοίνωση της ν.ε αναφέρει: «Στον σχεδιασμό αυτό, ενώ λαμβάνεται ως βάση η διοικητική διαίρεση της χώρας σε περιφέρειες, καταργείται στην πράξη η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κι αυτό είναι κάτι που σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δεχτούμε. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δεν είναι Περιφέρεια Περιορισμένης Ευθύνης ούτε Περιφέρεια με αστερίσκους και υποσημειώσεις,
Θυμίζουμε ότι τα Ιόνια Νησιά αποτελούν γεωγραφική, ιστορική, πολιτιστική, κοινωνική, οικονομική και διοικητική ενότητα και αυτό πρέπει να αποτυπώνεται σε όλες τις λειτουργίες όλων των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του κράτους, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και της Αυτοδιοίκησης. Κατά συνέπεια, δεν πρόκειται να αποδεχθούμε τη διάσπαση της ενότητας της Περιφέρειάς μας και την κατάτμηση των Περιφερειακών Ενοτήτων μας με προσάρτησή τους, μάλιστα, σε διαφορετικές Περιφέρειες.
Απαιτούμε να προβλεφθεί η ίδρυση, σε ισότιμη βάση με τις άλλες Περιφέρειες της χώρας, αυτόνομου Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.) Ιονίων Νήσων στην έδρα της Περιφέρειάς μας».