Στην Περιφέρεια και με νόμο τα παλιά Δικαστήρια

ΑΘΗΝΑ. Το σχετικό νομοσχέδιο “Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις” (Άρθρο 26 - Παράγραφος 6 “Παραχωρήσεις δημοσίων ακινήτων”) αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες για ψήφιση στη Βουλή.

18
Ιουλίου / 2017

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο αναφέρει: Παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» η κυριότητα του δημοσίου ακινήτου με ΑΒΚ 285 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής Κέρκυρας, με τα συστατικά και παραρτήματά του, όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο στο παρόν άρθρο απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος (Παράρτημα VI), για τη  στέγαση των Υπηρεσιών της. Η υπ’ αριθμ.  Δ10Α 00066/5554πε ΕΞ2014/12-6-2014 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΑΔΑ Ω55ΝΗ-Ζ2Υ) καταργείται.
Σύμφωνα με Αιτιολογική έκθεση «Με την προτεινόμενη ρύθμιση, στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας και  της  κοινωνικής και γενικότερα, της αναπτυξιακής πολιτικής του Κράτους, αλλά και προς τον σκοπό της εξοικονόμησης πόρων, παραχωρούνται δημόσια ακίνητα, που επιβαρύνεται το Δημόσιο με τη συντήρηση και διαχείρισή τους, σε φορείς του δημοσίου τομέα (υπηρεσίες, ΟΤΑ κλπ), που δύνανται να τα διαχειριστούν και να τα συντηρήσουν, για την κάλυψη στεγαστικών, λειτουργικών, οικονομικών και λοιπών αναγκών τους. Η παραχώρηση της κυριότητας των ακινήτων αυτών αίρεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, εάν αυτά δε χρησιμοποιηθούν εντός πενταετίας για τον σκοπό για τον οποίο παραχωρήθηκαν».
Την σχετική ανακοίνωση έκανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κ. Παυλίδης.