Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο σήμερα για τα σκουπίδια

Από την συνεδρίαση, κατά την οποία ελήφθη ομόφωνα η έτσι κι αλλιώς ιστορική απόφαση για την ανάγκη προσωρινής και επείγουσας μεταφοράς των σκουπιδιών εκτός Κερκύρας. ΦΩΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΑΡΧΕΙΟΥ

Η συνεδρίαση καλείται ενώ αναμένεται η εκδήλωση των ενεργειών της γενικής κυβέρνησης, που αποφασίστηκαν το Σάββατο το πρωί στο συντονιστικό διυπουργικό όργανο, ειδικά για την περίπτωση της Κέρκυρας.

05
Ιουνίου / 2018

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα (Τρίτη) το δημοτικό συμβούλιο με αντικείμενο την ειδική κατάσταση που έχει προκύψει με το ζήτημα των σκουπιδιών. Η συνεδρίαση καλείται ενώ αναμένεται η εκδήλωση των ενεργειών της γενικής κυβέρνησης, που αποφασίστηκαν το Σάββατο το πρωί στο συντονιστικό διυπουργικό όργανο, ειδικά για την περίπτωση της Κέρκυρας.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό,  στις 17.00

Η ημερήσια διάταξη

1.  Έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικούς αναδόχους των εργασιών συλλογής σωρών απορριμμάτων λόγω μη δυνατότητας εναπόθεσης των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
2.  Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 19-758/29-11-2017 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας ως προς την καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου για τα μέσα ατομικής προστασίας ετών 2012, 2013 και 2015 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
3. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής δημοτικών / τοπικών κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου Κέρκυρας και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
4. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 18-5/16-05-2018 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
5. Έγκριση της οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» του κρατικού προγράμματος έτους 2018 από το Δήμο Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
6. Ανάκληση της αριθμ. 12-313/7-5-2018 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση εκ νέου των διαδικασιών ανάθεσης για τη επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσίας  με τίτλο «Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας 2018-2019 και των κατασκηνωτών α) των δημοτικών κατασκηνώσεων στο «ΒΙΔΟ» β) των παιδικών εξοχών-κατασκηνώσεων «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ – ΓΟΥΒΙΑ» ετών 2018-2019, με βάση τη διαδικασία του άρθρου 20 “Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα” του Ν.4412/2016 και έγκριση  ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, άνω των ορίων και συνοπτικού διαγωνισμού  κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 10 του Ν. 4412/ 2016 (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
7. Έγκριση α) συμμετοχής του Δήμου Κέρκυρας σε Διεθνές Συνέδριο που διοργανώνεται από το Δήμο της Βενετίας, β) της μετάβασης εκπροσώπου του Δήμου Κέρκυρας στη Βενετία για τον ανωτέρω σκοπό και της διάθεσης της σχετικής πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης (Εισηγήτρια : κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.).
 
 
Η Συνεδρίαση χαρακτηρίζεται ως κατεπείγουσα, καθόσον :
α) για το 1ο θέμα είναι αναγκαιότητα άμεσης ανάθεσης σε αναδόχους για την απομάκρυνση συσσωρευμένων απορριμμάτων εκτός κάδων στις Δ.Ε. του Δήμου Κέρκυρας,
β) για το 2ο θέμα πρέπει να καταβληθεί σε χρήμα η παροχή  των μέσων ατομικής προστασίας στους δικαιούχους, το συντομότερο δυνατόν,
γ) για το 3ο θέμα πρέπει να καταβληθεί άμεσα στους Προέδρους των Δημοτικών και τοπικών Κοινοτήτων η πάγια προκαταβολή,
δ) για το 4ο θέμα υπάρχουν προθεσμίες για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Δήμου μας,
ε) για το 5ο και 6ο θέμα απαιτείται η άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έγκαιρη λειτουργία των παιδικών εξοχών και της σίτισης του Μουσικού Σχολείου,
ζ) για το 7ο θέμα, η ημερομηνία του διεθνούς συνεδρίου είναι η 7η Ιουνίου 2018.


Στις 19.00 θα πραγματοποιηθεί δεύτερη συνεδρίαση
, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί του κατωτέρω θέματος :
 
Έγκριση Αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 
 
Η Συνεδρίαση χαρακτηρίζεται ως κατεπείγουσα, καθόσον η σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί άμεση αναγκαιότητα για την υλοποίηση σημαντικών υποχρεώσεων του Δήμου Κέρκυρας, με ιδιαίτερα περιορισμένα χρονικά περιθώρια.