Άρχισαν οι εργασίες εγκατάστασης του συστήματος βιοαερίου στο Τεμπλόνι

ΚΕΡΚΥΡΑ. Μετά από μακροχρόνια περιπέτεια, «ξεπαγώνει» η σύμβαση για την Ενεργειακή Αξιοποίηση και εκμετάλλευση του παραγόμενου Βιοαερίου στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου

14
Ιουνίου / 2018

Όπως ενημερώνει ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥΔΙΣΑ) Κέρκυρας, η σύμβαση υπογράφηκε στις 26/2/2013 μεταξύ του ΣΥΔΙΣΑ Ν ΚΕΡΚΥΡΑΣ  με την ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ και το διακριτό τίτλο « Α.Κ ΚΑΤΡΗΣ.
Στο πλαίσιο δε, α) της εκμετάλλευσης  του βιοαερίου με ενεργειακή αξιοποίηση μέσω εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  και β) της προστασίας του περιβάλλοντος της περιοχής, η εν λογω εταιρεία εκτελεί εργασίες οι οποίες άπτονται της εγκατάστασης του αναγκαίου συστήματος συλλογής –άντλησης του βιοαερίου από τη μάζα των απορριμμάτων το οποίο αναπτύσσεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση της συλλογής άντλησης του. Περιλαμβάνει δε, ανάπτυξη κατακόρυφων φρεατίων, υποσταθμών συλλογής, πρωτεύον και δευτερεύον σύστημα-δίκτυο  μεταφοράς βιοαερίου με οριζόντια δικτύωση των σωλήνων απαγωγής του, σύμφωνα  α) την σε ισχύ απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης (206610/30-12-2011) και τις τυχόν τροποποιήσεις -ανανεώσεις αυτής και β) τις εγκεκριμένες μελέτες κατασκευής του συστήματος συλλογής βιοαερίου των κυττάρων Α,Β και Γ.
Η μονάδα έχει τοποθετηθεί και τις επόμενες ημέρες αναμένονται οι τεχνικοί οι οποίοι αφενός  θα τη ρυθμίσουν, αφετέρου θα εκπαιδεύσουν το προσωπικό, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία της.