Ζητούνται 60 «διμηνίτες» για την Καθαριότητα του Δήμου Κέρκυρας

Η προκήρυξη - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

31
Ιουλίου / 2018

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες και κατεπείγουσες ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων που προέκυψαν από την μη έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης μόνιμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, ο Δήμος θα προσλάβει έκτακτο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκειας δύο μηνών.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν 60 εργαζόμενοι ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κέρκυρας για την αντιμετώπιση της αποκομιδής απορριμμάτων. Μετά την παρέλευση του διμήνου η σχέση εργασίας λύεται αυτοδικαίως.

Οι υποψήφιοι/ιες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν.2207/1994 καθώς και του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης αυτής (αποκομιδή απορριμμάτων, συνοδεία απορριμματοφόρων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων).

Ο Δήμος Κέρκυρας καλεί όσους επιθυμούν, να υποβάλουν την αίτησή τους εντός δύο (02) εργασίμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, δηλ. από την Τετάρτη 01-08-2018 έως και την Πέμπτη 02-08-2018.

Δικαιολογητικά
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας και
2. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν ότι  α) δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, β) διαθέτουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για να εργαστούν καθώς και ότι γ) δεν έχουν το κώλυμα του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007. Έντυπα αιτήσεων και υπεύθυνης δήλωσης διατίθενται από την Υπηρεσία μας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας, Μαράσλειο Μέγαρο (1ος όροφος) Λεωφ. Αλεξάνδρας 6α.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2661362775 - 776