Ενημέρωση από τον Σύνδεσμο Καθαριότητας για το ΧΥΤΥ Λευκίμμης

Σχετικά με τις ενέργειες που έχουν γίνει αλλά και την υφιστάμενη κατάσταση ενημερώνει η ανακοίνωση του ΣΥΔΙΣΑ

17
Aυγούστου / 2018

Ο ΣΥΔΙΣΑ Ν ΚΕΡΚΥΡΑΣ ενημερώνει για τα ακόλουθα:
Στις 03-08-2018 ολοκληρώθηκε η μεταφορά του δεματοποιημένου υπολείμματος από το ΧΥΤΑ Κεντρικής Κέρκυρας προς το ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας, στο πλαίσιο 

α) της με αριθ. Πρωτ. 840/15-6-2018 (ΑΔΑ: Ψ567ΟΞΗ7-ΞΣΓ) σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη μεταφορά του δεματοποιημένου υπολείματος από ΧΥΤΑ Κεντρικής Κέρκυρας στο ΧΥΤΥ Λευκίμμης και

β) της από 25-7-2017 απόφασης  του ‘Ε τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας που αφορά στη  μερική αναστολή της απόφασης με αριθμό 112608/6-6-2018 του Γενικού Δ/ντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου με καθορισμό ορίου μεταφοράς δεματοποιημένου υπολείμματος από το ΧΥΤΑ Κεντρικής Κέρκυρας προς το ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας,  μέχρι των 8.000 τόνων.

Ειδικότερα:

1.Σύμφωνα με τα ζυγολόγια του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας στο ΧΥΤΥ Λευκίμμης έχουν μεταφερθεί 7.997,93 tn δεματοποιημένου υπολείμματος (11.639 δέματα).

2.Η μεταφορά και εναπόθεση πραγματοποιήθηκε κάτω από πιεστικές χρονικές προθεσμίες ολοκλήρωσης με αποτέλεσμα σε δεματοποιημένο υπόλειμμα να παρουσιάζονται σημάδια «κακοποίησης» όσον αφορά στην  εμφάνιση τους. Ο φορέας μόλις διαπίστωσε τα ως άνω προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες που εκπορεύονται από τη σύμβαση μεταφοράς για «θεραπεία» της κατάστασης και δη της μεταφοράς «των κακοποιημένων» δεμάτων στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου, από 16-8-2018, για να επαναληφθεί η διαδικασία δεματοποίησης τους αφενός και της επιστροφής τους στο ΧΥΤΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ αφετέρου. 

3.Ο διαγωνισμός με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ Χ.Υ.Τ.Υ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 496.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) βρίσκεται στο στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αμέσως μετά τον προσυμβατικό έλεγχο θα ολοκληρωθεί η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

4.Ο διαγωνισμός με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΥΤΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ» προϋπολογισμού 3.610.880,€ (με ΦΠΑ 24%) και δικαίωμα προαίρεσης 1.519.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στην εφημερίδα των ευρωπαϊκών κοινοτήτων στις 1/8/2018 και έχει δημοσιευθεί με αριθμό 2018/S 149-341650 στις 4 Αυγούστου . Ακολούθησαν οι σχετικές αναρτήσεις στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ έχει οριστεί η 21/08/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

5.Η σύνδεση του Χ.Υ.Τ.Υ. Λευκίμμης με το δίκτυο υδροδότησης έχει ολοκληρωθεί.

6.Σχετικά με την ηλεκτροδότηση του Χ.Υ.Τ.Υ: έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες από την υπηρεσία και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης και η σύνδεση της εγκατάστασης του ΧΥΤΥ με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ.

7.’Εχει αποκατασταθεί η οδός πρόσβασης στο ΧΥΤΥ Λευκίμμης και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα  πραγματοποιηθεί η ολοκληρωτική αποκατάσταση από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Κέρκυρας  .