Συνεδρίασε του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων

ΚΕΡΚΥΡΑ. Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων,

24
Aυγούστου / 2018

πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Κέρκυρα. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής
    Αυτοδιοίκησης.
    Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.
 
2. Απόφαση συμμετοχής της ΠΕΔ-ΙΝ στο έργο «Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και  
    πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης
    εδάφους - ΛΑΕΡΤΗΣ» και έγκριση της σχετικής προγραμματικής συμφωνίας στο
    πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΟΝ52 του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά»
    Εισηγητής: Γ. Κρεμμύδας, Υπεύθυνος Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας &
                         Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ
 
3. Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων
    Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ
 
4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωση του
    αποτελέσματος της διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια
    συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης της ΠΕΔ-ΙΝ
    Εισηγητής: Γ. Κρεμμύδας, Υπεύθυνος Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας &
                          Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ
 
5.  Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών
     Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και    
                          Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ
 
6.  Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων
     σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016
     Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ
 
7.  Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.
     Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ
 
8.  Λοιπά θέματα