Προκηρύχθηκε η αποκατάσταση του καμπαναριού της Annunziata

ΚΕΡΚΥΡΑ. Γνωστοποιήθηκε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού / Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων,

28
Ιουνίου / 2019

προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη του κωδωνοστασίου Annunziata στην παλιά πόλη της Κέρκυρας (Β΄Φάση), Δήμου Κέρκυρας, Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (NUTS: EL622) εκτιμώμενης αξίας 315.000,00 € (πλέον ΦΠΑ), το οποίο ανήκει στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε, για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής ύψους έξι χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (6.300,00€) και με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα).
 
Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς το ΥΠ.ΠO.Α./ΔΑΒΜΜ, Τζιραίων 8-10, Αθήνα, 117.42.Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) του ΥΠΠΟΑ (ΣΑΕ 014 – 2014ΣΕ01400029). Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων.
Η υλοποίηση του έργου της αποκατάστασης του συμβολικού αυτού μνημείου κρίνεται επιβεβλημένη για την πολιτιστική ανάδειξη της ιστορίας του νησιού της Κέρκυρας.