700 χιλ.μοιράζονται Κέρκυρα, Κεφαλονιά & Λευκάδα

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τρεις συμβάσεις έργων συντήρησης του οδικού δικτύου, συνολικού προϋπολογισμού 693.107,77 ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

15
Σεπτεμβρίου / 2016

Οι πιστώσεις αυτές κατανέμονται συγκεκριμένα ως εξής:
 
1. Σύμβαση κατασκευής του υποέργου “Συντήρηση οδικού δικτύου ΠΕ Κέρκυρας – Μέσης Κέρκυρας”, του έργου “Συντήρηση Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων”, συνολικού ποσού 399.108,06 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με ΚΕ 2014ΕΠ52200002. Ο ανάδοχος του έργου ανέλαβε τη δέσμευση της αποπεράτωσης αυτού εντός οκτώ (8) μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.  
 
2. Σύμβαση κατασκευής του έργου”Συντήρηση επαρχιακού δικτύου Κραναίας – Ελειού Πρόννων”, συνολικού ποσού 196.211,10 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με ΚΕ 2014ΕΠ52200001. Ο ανάδοχος του έργου ανέλαβε τη δέσμευση της αποπεράτωσης αυτού εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 
3. Σύμβαση κατασκευής του υποέργου “Έργα οδικής ασφάλειας ΠΕ Λευκάδας, συνολικού ποσού 97.788,61 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με ΚΑ 2014ΕΠ022000002. Ο ανάδοχος του έργου ανέλαβε τη δέσμευση αποπεράτωσης αυτού εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημέρα υπογραφής του έργου.