Ξεκινάει η εφαρμογή λίστας προγραμματισμένων χειρουργείων

Στοιχεία θα αναρτώνται στον ιστότοπο του Νοσοκομείου. Τι προβλέπεται για τα Επείγοντα

20
Απριλίου / 2017

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ήδη έχει δοθεί ο μοναδικός αριθμός σε όλα τα ήδη προγραμματισμένα χειρουργεία από την προηγούμενη χρονική περίοδο και πλέον τα καινούρια προγραμματίζονται με τον τρόπο αυτό. Κάθε χειρουργός, μετά την κλινική εκτίμηση της κατάστασης του ασθενούς, αξιολογεί τη σοβαρότητα της νόσου, κατατάσσει το περιστατικό ανάλογα με τη βαρύτητα του και συντάσσει τεκμηριωμένο σημείωμα.
 
Προστασία προσωπικών δεδομένων
 
Από αύριο Παρασκευή 21/4, θα αναρτώνται στον ιστότοπο του Νοσοκομείου Κέρκυρας (http://www.gnkerkyras.gr/) σε ειδική κατηγορία με τίτλο “Λίστα χειρουργείου” στην αριστερή στήλη, τα προγραμματισμένα χειρουργεία της εβδομάδας 24-28/4. Η λίστα θα ενημερώνεται κάθε Παρασκευή (ή την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας), αφού ληφθούν υπόψη και τα εκτελεσθέντα χειρουργεία. Η ανάρτηση θα γίνεται με σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων του ασθενούς, καθώς το μόνο αναγνωριστικό θα είναι ο μοναδικός αριθμός που δίδεται στον ίδιο τον ασθενή, μέσω του οποίου θα μπορεί να παρακολουθεί την ορθή τήρηση της σειράς προτεραιότητας του. Με την ανάρτηση της λίστας στο διαδίκτυο, ο ασθενής ενημερώνεται για την αναμονή ανά τμήμα και ανά νοσοκομείο.  Σε κάθε περίπτωση, ο ασθενής ενημερώνεται έγκαιρα για κάθε μεταβολή που τον αφορά και αντιστοίχως ο ασθενής οφείλει να ενημερώσει σε περίπτωση κωλύματός του. 
 
Στη Λίστα αναρτώνται δημόσια
 
(1)  ο μοναδικός αριθμός που δίνεται σε κάθε ασθενή,
κατά την εγγραφή του για την ένταξή του στη Λίστα,
(2)  το είδος του χειρουργείου,
(3)  η κατηγορία στην οποία εντάσσεται το περιστατικό,
(4)  η ημερομηνία κλινικής εκτίμησης της κατάστασης του ασθενούς,
(5)  η ημερομηνία της χειρουργικής επέμβασης
 
Τα επείγοντα περιστατικά
 
Από τη λίστα εξαιρούνται τα επείγοντα περιστατικά τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Ωστόσο και αυτές οι επεμβάσεις θα δημοσιοποιούνται κάθε 15 μέρες στον ιστότοπο κάθε νοσοκομείου.
Σε περίπτωση που το περιστατικό, κατά το χρονικό διάστημα αναμονής της χειρουργικής επέμβασης, παρουσιάσει επιπλοκές και κρίνεται σοβαρότερο από άλλο περιστατικό της ίδιας κατηγορίας, έτσι ώστε να απαιτείται η μετακίνηση του στη λίστα είτε η έξοδος του από αυτή, ο/η υπεύθυνος/η ιατρός αναφέρεται σχετικά, με πρόσθετο σημείωμα, το οποίο συντάσσεται υποχρεωτικά την ίδια μέρα που πραγματοποιείται η κλινική εκτίμηση.
Στις περιπτώσεις που υπάρξει κώλυμα του χειρουργού που έχει καταγραφεί στη λίστα για την επέμβαση ασθενούς, τότε με ενημέρωση και συναίνεση του ιδίου του ασθενούς, η επέμβαση δύναται να διενεργηθεί από άλλο χειρουργό του τμήματος, εφόσον υπάρχει ευχέρεια, χωρίς διατάραξη της λίστας. Επισημαίνεται ότι υπάρχει δειγματοληπτικός έλεγχος της λίστας από τη διοίκηση του νοσοκομείου, πριν την ανάρτησή της.
 
Η επιτροπή χειρουργείου
 
Κατά τη διαδικασία κατάρτισης της λίστας χειρουργείου, ενεργός και υπεύθυνος ρόλος αντιστοιχεί στην «Επιτροπή Χειρουργείου», η οποία λειτουργεί πλέον και στο νοσοκομείο Κέρκυρας. Η θητεία της επιτροπής είναι διετής και η σύσταση της έγινε με εκλογή από τους ιατρούς του χειρουργικού τομέα. Η επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μία φορά την εβδομάδα ή εκτάκτως οποτεδήποτε τούτο καταστεί αναγκαίο. Κάθε 6 μήνες η επιτροπή χειρουργείου θα υποβάλλει στη διοίκηση του νοσοκομείου και στο επιστημονικό συμβούλιο, έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του χειρουργείου, καταγράφοντας τη διαχείριση της απόδοσής του.