Ορκωτούς ελεγκτές στον ΣΥΔΙΣΑ καλεί η Διοίκηση του Συνδέσμου

Στον διαχειριστικό του έλεγχο προχωράει ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με απόφαση του δ.σ. Για τον λόγο αυτό προκηρύσσεται το έργο. Ποια χρόνια ελέγχονται και ποιοι τομείς δραστηριότητας.

16
Aυγούστου / 2019

ΚΕΡΚΥΡΑ. Αντικείμενο του ελέγχου, σύμφωνα με την προκήρυξη είναι η επικαιροποίηση μητρώου παγίων και τον ειδικό διαχειριστικό έλεγχο χρήσης 2019 και τακτικό έλεγχο έτους 2015 - 2018 επί των συνταχθεισών οικονομικών καταστάσεων από ορκωτούς ελεγκτές. Πιο συγκεκριμένα η παροχή της υπηρεσίας προβλέπει τα ακόλουθα: Ο έλεγχος σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε περιλαμβάνει: Α) Έλεγχο Καταστάσεων εσόδων-εξόδων. Β) Έλεγχο λογαριασμών Ενεργητικού - Παθητικού (απαιτήσεις-υποχρεώσεις) που δεν αποτελούν τμήμα των παραπάνω Καταστάσεων. Γ) Έλεγχο νομιμότητας συναλλαγών (δειγματοληπτικά) Δ) Έλεγχο λογιστικών εγγραφών ως προς την ύπαρξη παραστατικού-υποστηρικτικού υλικού για κάθε εγγραφή και την νομιμότητας της οικονομικής συναλλαγής που αποτυπώνεται σε κάθε εγγραφή. Ε) Δειγματοληπτικό διαχειριστικό έλεγχο προμηθειών με επισκόπηση των υφιστάμενων διαδικασιών επιλογής προμηθευτών, εκτέλεσης της σύμβασης και τήρησης στοιχείων αποθήκης. ΣΤ) Δειγματοληπτικό έλεγχο τιμολογίων και συμφωνία με τις αντίστοιχες συμβάσεις και παραλαβής των υλικών/υπηρεσιών. Ζ) Έλεγχο αποθεματικών-χαρτοφυλακίου και ενδελεχή έλεγχο της γενικής διαχείρισης όλων των διαθεσίμων κεφαλαίων του Συνδέσμου τα οποία τηρεί σε συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα και στις κινήσεις χρηματικών κεφαλαίων-διαθεσίμων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των παραπάνω πιστωτικών ιδρυμάτων με εντολή του Συνδέσμου, Η). Έλεγχο παγίων, αγορών και λογιστικών εγγραφών.